ข่าว!
Home / ปฎิทินนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2555-2556

ปฎิทินนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2555-2556

ตารางเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันที่ 2 มกราคม 2556

เปิดเรียนตามปกติ

วันที่ 11 มกราคม 2556

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2556

หยุดวันครู

วันที่ 26 มกราคม 2556

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2556 รอบ 2 ชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET

วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET และโรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นสนามสอบ O-NET

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556

– สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 วิชาภาษาอังกฤษ ESL และ EPระดับประถม
– นักเรียนชั้นอนุบาลสอบประเมินความพร้อม

วันที่ 22, 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

หยุดวันมาฆบูชา

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียนและสอบ National Test

วันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมรับน้อง ส่งพี่

วันที่ 1 มีนาคม 2556

– ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
– นักเรียนอนุบาลเรียนวันสุดท้าย และรับสมุดรายงานผลการเรียน
– พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 16.30 น.

วันที่ 1-2 มีนาคม 2556

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เวลา 08.30-16.00 น.

วันที่ 2 มีนาคม 2556

พิธีจบหลักสูตรระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เวลา 16.00 น.

วันที่ 2-5 มีนาคม 2556

นักเรียน ม.6 สอบ GAT PAT ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 4-22 มีนาคม 2556

เปิดภาคเรียนฤดูร้อน Summer ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3 ช่วงที่ 1

วันที่ 12-19 มีนาคม 2556

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English – Camp 2013

วันที่ 20 มีนาคม 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับเครื่องแบบนักเรียนเพื่อใส่เรียนในช่วง Summer

วันที่ 23 มีนาคม 2556

รับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2555 เวลา 08.30-12.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน 2556

เปิดภาคเรียนฤดูร้อน Summer 2013 ทุกระดับชั้น

วันที่ 12-19 เมษายน 2556

หยุดวันสงกรานต์

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556

– ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 – 3 รับเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์เครื่องนอน ณ อาคารเรียนอนุบาล
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซื้อหนังสือแบบเรียน และรับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ

วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2556

ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ทุกระดับชั้น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

– เวลา 09.00-10.30น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลพบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่
– เวลา 10.30-12.00น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2556

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2556

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซื้อหนังสือแบบเรียนและ รับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระดับอนุบาลทุกชั้น และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายเตรียมความพร้อม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556

– เวลา 09.30น. ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุม อาคาร 7
– เวลา 10.45น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

เปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ทุกระดับชั้น

วันที่ 13 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและ นักเรียน International

วันที่ 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 นักเรียนประถมศึกษา

วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556

สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้

วันที่ 27 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 นักเรียนอนุบาล และมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 15, 17 และ 19 กรกฎาคม 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556

นักเรียนชั้นประถมศึกษาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่ 22 กรกฎาคม 2556

หยุดวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2556

หยุดวันเข้าพรรษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2556

กีฬาสีระดับอนุบาล

วันที่ 9 สิงหาคม 2556

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และกีฬาสีระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2556

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 2 กันยายน 2556

เปิดขายใบสมัครการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 16-20 กันยายน 2556

– นักเรียนชั้นอนุบาลสอบประเมินความพร้อม
– สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 วิชาภาษาอังกฤษESL และ EP ระดับประถม

วันที่ 23-27 กันยายน 2556

นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่ 1-31 ตุลาคม 2556

ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ทุกระดับชั้น

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2556

นักเรียน ม.6 สอบ GAT PAT และโรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นสนามสอบ

วันที่ 8-10 ตุลาคม 2556

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรมประจำปี

วันที่ 12 ตุลาคม 2556

รับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 และพบครูประจำชั้น ระดับอนุบาล เวลา 09.00-11.00น.

วันที่ 14 ตุลาคม 2556

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2556

รับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 เวลา 08.30-12.00น. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 23 ตุลาคม 2556

หยุดวันปิยมหาราช คณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556

งานละครประจำปี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.1-ป.6,ชั้น ม.1และ ม.4

วันที่ 4 ธันวาคม 2556

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ The Day of Pride

วันที่ 5 ธันวาคม 2556

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5-14 ธันวาคม 2556

นักเรียน ม.6 เข้าค่ายวิชาการ

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556

ลูกเสือสามัญชั้น ป.6 เข้าค่ายพักแรมประจำปี

วันที่ 10 ธันวาคม 2556

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 ทุกระดับชั้น

วันที่ 20 ธันวาคม 2556

กิจกรรมคริสต์มาสนักเรียน

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556

นักเรียน ม.6 สอบ Quota และโรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นสนามสอบ Quota

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557

ปิดวันคริสต์มาส ปีใหม่และอบรมสัมมนาครู

วันที่ 2 มกราคม 2557

Classes resume

วันที่ 10 มกราคม 2557

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11-13 มกราคม 2557

กิจกรรมวารีปันน้ำใจ (ค่ายวันเด็ก)

วันที่ 16 มกราคม 2557

หยุดวันครู ภาคเช้าคณะครูร่วมกิจกรรมระลึกถึงบูรพาจารย์

วันที่ 25 มกราคม 2557

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 รอบ 2 ชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557

– สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 วิชาภาษาอังกฤษ ESL และ EP ระดับประถม
– นักเรียนชั้นอนุบาลสอบประเมินความพร้อม

วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2557

นักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมรับน้อง ส่งพี่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

– ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
– นักเรียนอนุบาลเรียนวันสุดท้าย และรับสมุดรายงานผลการเรียน
– พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 มีนาคม 2557

พิธีจบหลักสูตรระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11-18 มีนาคม 2557

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2014

วันที่ 22 มีนาคม 2557

รับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 เวลา 08.30-12.00น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 24 มีนาคม – 25 เมษายน 2557

เปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน Summer 2014 ทุกระดับชั้น

วันที่ 14-18 เมษายน2557

หยุดวันสงกรานต์