ข่าว!
Home / แผนการเรียน/หลักสูตร

แผนการเรียน/หลักสูตร

*มัธยมศึกษาตอนต้น ในทุกๆปี โรงเรียนจอมทองได้มีการรับนักเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน โดยมีแผนกการเรียน ในรูปแบบวิชาสาระเพิ่มหรือวิชาเลือกเสรีในกลุ่มต่างๆ ตามเกณฑ์การสอบเข้าอยู่ห้องเรียน ของแต่ละห้อง ใน 11 ห้อง

แผนก

 • ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • วิทย์-คณิต-อังกฤษ
 • คณิต-วิทยาศาสตร์
 • ภาษาไทย-ศิลปะ-สังคม
 • ภาษาอังกฤษ-คณิต
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • อาชีวะ-คหกรรม
 • ศิลปะ-การกีฬา

*มัธยมตอนปลาย ในทุกๆปี โรงเรียนจอมทอง ได้มีการรับเรียนทั้งหมด 10 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นแนกต่างๆ ตามความสามารถของนักเรียน และตามความรู้ความสามารถในการสอบเข้า โดยแบ่งเป็นสายต่างๆ เพื่อสอดคล้องในการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมมีคุณภาพในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนก

 • ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สายวิทย์-คณิต-อังกฤษ
 • สายวิทย์-คอม
 • สายคณิต-อังกฤษ
 • สายศิลป์-คำนวณ
 • สายศิลป์-ภาษาจีน
 • สายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 • สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 • สายศิลป์-สังคม
 • สายศิลป์-คหกรรม
 • สายศิลป์-อาชีวะ(งานช่าง)