ข่าว!
Home / คลิปกิจกรรม/ผลงานนักเรียน / เจ้าดวงดอกไม้ 602 โรงเรียนจอมทอง

เจ้าดวงดอกไม้ 602 โรงเรียนจอมทอง

#สื่อวิดีโอชุดเจ้าดวงดอกไม้ จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6/2
ในรายวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
มิได้มีเจตนาทางการค้าใดๆแอบแฝง

#เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ถูกเขียนข­ึ้นใหม่โดยมีเค้าโครงมาจากเพลงเจ้าดวงดอกไ­ม้มิได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง