Home / คติพจน์/ปรัชญา/คำขวัญ

คติพจน์/ปรัชญา/คำขวัญ

  • คติพจน์

จงทำดี เพื่อความดี

  • ปรัชญา

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • คำขวัญ

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวินัย ร่วมใจพัฒนา รักษาศักดิ์ศรี เป็นคนดีศรีสังคม

  • เอกลักษณ์ของโรงเรียนจอมทอง

โรงเรียนจอมทองเสมือนบ้าน

  • อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนจอมทอง

ยิ้ม ไหว้ อัธยาศัยดี