Home / เกี่ยวกับโรงเรียนจอมทอง

เกี่ยวกับโรงเรียนจอมทอง

โรงเรียนจอมทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษถือเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งแรกที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด ประจำอำเภอจอมทอง และกลุ่มอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ในอดีต และเป็นโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ในปัจจุบัน ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนจอมทอง เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่สุดของเชียงใหม่ตอนใต้ และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และโรงเรียนจอมทองได้มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ การกีฬาและมุ่งตอบแทนท้องถิ่น ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศต่อไป ผู้อำนวยการคือ นายพิพัฒน์ สายสอน

ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ก่อตั้ง พ.ศ. 2503
รหัส 1008500201 (ปัจจุบัน)08500201 (เดิม)
จำนวนนักเรียน 1974 คน
เพลง มาร์ชจอมทอง,มาร์ทลูกเหลืองดำ,มนต์จอมทอง
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ www.chomthong.ac.th