Home / การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนจอมทอง

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O1

โครงสร้าง

·แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
· ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น

Click

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

· แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
· ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของสถานศึกษา

Click

O3

อำนาจหน้าที่

· แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

Click

O4

แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

· แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

Click

O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
· ที่อยู่สถานศึกษา
·  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
· หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
· ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
· แผนที่ตั้งสถานศึกษา

Click
O6

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

· แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา เช่น
–  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
– พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติ บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
– กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น

Click

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

· แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
· เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

Click

O8

Q&A

· แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ เป็นต้น
· สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ สถานศึกษา

Click

O9

Social Network

· แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
· สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ สถานศึกษา

Click

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

· แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

Click

O11

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

· แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
· มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
· เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563

Click

O12

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

· แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
· มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
· เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562

Click

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

·  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา ที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
· มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

Click

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ

· แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
· มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น

Click

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

· แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
· เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

Click

O16

รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ

· แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของสถานศึกษา
· เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

Click

O17

E–Service

· แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
· สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของสถานศึกษา

Click

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O18

แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

· แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Click

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

· แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
· มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
· เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Click

O20

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

· แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
· เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 Click

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

· แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
· เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Click

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

· แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
· เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Click

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

· แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
· มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้างเป็นต้น
· จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
· เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Click

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

· แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
· มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
· เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Click

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O25

นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

· แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
· เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
· เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563

Click

O26

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

· แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
· เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

Click

O27

หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
· หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
· หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
· หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
· หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
· หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563

Click

O28

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

· แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
· มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
· เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

Click

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O29

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

· แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
· มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น

Click

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

· แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
· สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ หลักของสถานศึกษา

Click

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี

· แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บุคลากรในสถานศึกษา
· มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
· เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

Click

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O32

ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น

· แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
· สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของสถานศึกษา

Click

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

 

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

Click

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

· แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
· ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา

Click

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
· เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส
·  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

Click

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O36

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

· แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
· มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

Click

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
· เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

Click

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

Click

แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เข้าถึงข้อมูลได้จาก

O39

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี

· แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
· มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
· เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

Click

O40

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี
รอบ 6 เดือน

· แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
· มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
· เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563

Click

O41

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

· แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
· ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

Click